Skip to content
Menu

Lov for Hommelvik Idrettslag (HIL)

Stiftet 15.09.1924, vedtatt av ekstraordinært årsmøtet 19.10.2016, godkjent av Trøndelag idrettskrets 27.06.2016.

 • §1 Formål
  1. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
  2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
  §2 Organisasjon
  1. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
  2. Idrettslaget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Pr 2016 er dette Norges Skiforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund.
  3. Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Malvik kommune, og er medlem av Malvik idrettsråd.
  4. Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk er overordet denne lov. 
  §3 Medlemmer
  1. For at en person skal opptas i Hommelvik idrettslag må vedkommende:
   1. overholde idrettslagets, og overordnede organisasjonsledds, regelverk og vedtak.
   2. ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget, og andre organisasjonsledd i NIF.
  2. Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Dersom styret skal nekte en person medlemskap i idrettslaget må dette skje etter NIS regler for dette. 
  3. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig når kontingent er betalt.
  4. Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.
  5. Utmelding skal skje skriftlig, og får virkning når den er mottatt.
  6. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 
  7. Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Dersom det er aktuelt å gjøre dette skal dette skje etter NIFs regler for dette.
  8. Hommelvik idrettslag skal føre elektroniske medlemslister i system som er godkjent av NIF. KlubbAdmin, Medlemsnett og 123Klubb er godkjente systemer som benyttes i Hommelvik idrettslag.
  §4 Medlemskontingent og avgifter

  Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten må være på minst kr 100 pr medlem. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.